Uitwisselen medische gegevens

Uw huisarts en uw apotheken kunnen belangrijke informatie over uw gezondheid delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor de behandeling. En alleen als u dat goed vindt. Regel daarom uw toestemming. 

Uw toestemming kunt u op drie manieren regelen:

  • Optie 1: Zeg het tegen uw huisarts (en apotheker)
  • Optie 2: Geef ons een ingevuld toestemmingsformulier
  • Optie 3: Regel het online op Volgjezorg

In geval van minderjarigheid gelden de volgende wettelijke uitgangspunten, waaraan de praktijk zich ook houdt:

  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht om het dossier in te zien of om een kopie van het medisch dossier op te vragen.
  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers (een door de rechter aangewezen mentor of curator) van kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien. Het kind én de ouders of wettelijk vertegenwoordiger moeten hiervoor allebei schriftelijk toestemming geven.
  • Een kind tussen 12 en 16 jaar mag bezwaar maken als de ouders het dossier van hem/haar willen inzien. Wanneer de behandelaar vindt dat het kind daar zelf over kan beslissen dan zal hij met het bezwaar instemmen.
  • Een niet-gezaghebbende ouder van een kind tussen 12-16 jaar heeft geen recht om het dossier in te zien of een kopie van het dossier op te vragen.
  • Jongeren vanaf 16 jaar worden juridisch als volwassen beschouwd en hebben daardoor volledige zeggenschap over hun behandeling en medisch dossier.

Bekijk ook de website van de Rijksoverheid

Versturen medisch dossier

Als u overstapt naar een andere huisarts is het van belang dat de nieuwe huisarts uw medisch dossier ontvangt. Het medisch dossier is vertrouwelijke informatie. Onze voorkeur gaat daarom uit naar het aangetekend versturen van uw dossier. In de meeste gevallen wordt uw dossier ook digitaal verzonden naar de nieuwe huisarts. Dit verloopt via beveiligd digitaal verkeer. De verwerkingstijd is 1-4 dagen.

Medische verklaring

Geregeld krijgen wij verzoeken om een medische verklaring om de meest uiteenlopende redenen. In onderstaande verklaring staat aangegeven waarom wij daar in de regel niet aan voldoen. Deze verklaring is door de overkoepelende artsenvereniging. Nederland (KNMG) opgesteld. Dit document is uit te printen om te overhandigen aan degene die hiertoe verzocht heeft.

Toelichting weigering medische verklaring

Veilig e-mailen

Privacywetgeving schrijft voor dat privacygevoelige gegevens, zoals medische informatie, veilig verstuurd moeten worden. Veel informatie wordt op dit moment uitgewisseld via e-mail en dit kan onderschept en gelezen worden. Een belangrijke reden is dat de verbinding via internet niet altijd beveiligd is.

In onze praktijk maken wij dan ook gebruik van ZorgMail voor communicatie met collega’s in de zorg, maar soms ook om informatie te delen met onze patiënten. Dit is de enige garantie dat het bericht ook inderdaad alleen wordt gelezen door de persoon waarvoor het bedoeld is en niet “afgetapt” kan worden. U kunt uw mail namelijk openen door middel van een apart toegezonden verificatiecode. 

Wilt u als patiënt ons op een veilige manier mailen? Dan kunt u gebruikmaken van ‘Berichten’ (antwoordtermijn 2 werkdagen) in de MedGemak app of www.mijngezondheid.net.

Rechten en plichten van patiënten

Als patiënt heeft u rechten in de zorg. Uw huisarts moet u helpen bij uw gezondheid en u informatie geven over uw gezondheid. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie, recht om uw medisch dossier te zien, recht op privacy en recht om zelf een hulpverlener te kiezen.

Ook heeft u als patient een aantal plichten, bijvoorbeeld het duidelijk en volledig informeren van uw huisarts.

Lees meer (PDF)